ประกาศราคากลางโรงพยาบาลนางรอง เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์หาระดับสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาระดับสารชีวเคมี จำนวน ๓๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
212