ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ (โรงพยาบาลนางรอง) เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการขายทอดตลาด ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ตามประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เดิม เป็นห้องประชุมเภสัชกรรม อาคารเภสัชกรรมชั้น 4 เป็น ห้องประชุมตึกอุบัติเหตุชั้น 2

0
566