ประกาศโรงพยาบาลนางรอง เรื่องประกาศผู้ชนะแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,ooo บีทียู จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
1257