ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ (โรงพยาบาลนางรอง) เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารบ้านพักข้าราชการระดับ ๑-๒ จำนวน ๑ หลัง แบบเลขที่ ๕๓๓๖/๒๕๓๒ และ บ้านพักข้าราชการระดับ ๓-๔ จำนวน ๒ หลัง แบบเลขที่ ๕๓๓๕/๒๕๓๒

0
1554